slovenskýanglickýdeutsch
strojárske výrobky pre automobilový priemysel
nástroje pre vŕtanie, frézovanie, sústruženie
strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení
upínacie sústavy a systémy
tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére
metrologická činnost
strojový park
Projekty
Názov projektu: Inováciou výrobného procesu k zvýšeniu technologickej úrovne spolocnosti VUNAR PRODUCT, a.s.
Kód projektu: 313012C765
Operacný program: 313000 - Operacný program Výskum a inovácie
Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Poskytovatel pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Opis projektu: Cielom projektu je prostredníctvom zakúpených inovatívnych technologických zariadení dosiahnut inováciu výrobného procesu v oblasti prototypovej výroby a vo výrobnej cinnosti vypalovania. Inováciou výrobného procesu dôjde k zvýšeniu technologickej úrovne spolocnosti so zabezpecením zlepšenia kvality, efektívnosti výrobnej cinnosti, zmiernenia negatívneho vplyvu na životné prostredie a zníženia energetickej nárocnosti. Hlavnou aktivitou projektu sú Ostatné inovacné opatrenia, typom inovácie je inovácia procesu, ktorú spolocnost VUNAR PRODUCT, a.s. plánuje dosiahnut realizáciou predkladaného projektu a to nákupom nasledovných inovatívnych technológií:
- horizontálne 4-osé CNC obrábacie centrum pre opracovanie kovov, neželezných kovov a plastov,
- CNC páliaci stroj portálovej konštrukcie s jedným autogénnym horákom.
V predkladanom projekte, vzhladom k identifikovaným potrebám riešenia inovácie výrobných procesov prototypovej výroby a výrobnej cinnosti vypalovania, spolocnost VUNAR PRODUCT, a.s. naplánovala obstaranie 2 technológií. Miestom realizácie je sídlo prijímatela T. G. Masaryka 1, Nové Zámky. Montážou horizontálneho 4-osého CNC obrábacieho centra pre opracovanie kovov, neželezných kovov a plastov sa bude nevyhnutne inovovat 1 výrobný proces, ktorý sa bude týkat významnej zmeny procedúry pri výrobe s cielom zlepšenia kvality, efektívnosti a pružnosti výrobnej cinnosti, tak ako aj zmiernenia negatívneho vplyvu na životné prostredie, zníženia energetickej nárocnosti a budú vytvorené 2 nové pracovné miesta. Montážou CNC páliaceho stroja portálovej konštrukcie s jedným autogénnym horákom sa bude nevyhnutne inovovat 1 výrobný proces, ktorý sa bude týkat významnej zmeny procesov vypalovania pri výrobe a bude vytvorené 1 nové pracovné miesto.
Zazmluvnená výška NFP: 165 105.00 €
Celková zazmluvnená suma: 366 900.00 €
Percento spolufinancovania: 45%
OPERACNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE
EURÓPSKA ÚNIA