slovenskýanglickýdeutsch
strojárske výrobky pre automobilový priemysel
nástroje pre vŕtanie, frézovanie, sústruženie
strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení
upínacie sústavy a systémy
tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére
metrologická činnost
strojový park
Stavebnicové upínacie sústavy
Technická charakteristika
Stavebnicové upínacie sústavy sú sústavy prvkov schopné vytvárať vzájomnú konfiguráciu plniacu vo vzťahu k obrobku funkciu upínacieho prípravku. Konštrukcia prvkov stavebnicovej upínacej sústavy je vyhotovená tak, aby funkčné jednotky z nich sa skladali z minimálneho počtu prvkov s maximálnou možnosťou využitia. Skracuje sa tým čas skompletovania upínacej sústavy, dosahuje sa vyššia tuhosť upnutia, čo v konečnom dôsledku má priaznivý vplyv na dosahovanú presnosť výroby.

Štruktúra stavebnice:
  • základné prvky
  • ustavovacie prvky
  • upínacie prvky
  • spojovacie prvky
  • pomocné prvky
Základné prvky:
Upínacie dosky vo výrobných systémoch vyššieho typu, technologické palety, upínacie hranoly, uholníky otvorené, respektíve uzavreté upínacie kocky atď. vytvárajú nosnú časť prípravku. Ich upínacie plochy sú vybavené kombináciou sústavy T - drážok a závitových otvorov umožňujúce kotviť ďalšie prvky stavebnice skrutkou, alebo skrutkou a T - maticou. Upínacia doska, respektíve technologická paleta na svojej spodnej časti obsahuje plochy pre jej fixáciu a upevnenie na stôl stroja. Východzie plochy pre polohovanie prvkov stavebnice sú vytvorené navzájom na seba kolmými presnými T- drážkami, prípadne bokmi. Sústava T- drážok, závitových otvorov a väzba východzích plôch a konštrukcie ustavovacích prvkov dovoľujú pokryť pre účel polohovania prakticky celú plochu.

Ustavovacie prvky:
Ustavovacie prvky slúžia na tvorbu ustavovacích plôch upínacej zostavy, ktorých úlohou je zamedziť voľnosti pohybu obrobku v priestore pri jednoznačnom definovaní polohy obrobku na základovom prvku. Medzi ustavovacie prvky sa zaraďujú príložky, vymedzovacie vložky, opierky priame, uhľové, prizmové, ustavovacie vložky. Konštrukcia ustavovacích prvkov je závislá od podmienok ustavovania obrobkov, najmä stavu ich východzích plôch.
Neopracované východzie plochy obrobkov sa polohujú prostredníctvom prestaviteľných prvkov, ktorých funkčné plochy sú často vytvorené ako hroty. Opracované základné plochy (zuhlované) sú ustavované na pevné rovinné ustavovacie prvky.
Odchýlky tvaru funkčných plôch 0,005 - 0,008 mm.
Odchýlky polohy funkčných plôch 0,01 mm.
Materiál: cementačná oceľ

Upínacie prvky:
Prostredníctvom upínacích prvkov sú vyvodzované upínacie sily spevňujúce polohu obrobku voči základovým prvkom. Charakter stavebnicovej sústavy, daný jej prvkami, úpinkami rôzneho druhu, podľa tvaru obrobku a podmienok upínania, upínacími skrutkami, maticami, podložkami... je určený pre ručné vyvodenie upínacích síl. Existujú však možnosti zavedenia silovo ovládaných prvkov (hydraulických matíc, hydroplastických matíc a podobne).

Spojovacie prvky:
Sem patria kotviace skrutky a T- matice, rôzne ďalšie skrutky, matice, podložky, kolíky slúžiace k zaisteniu vzájomného spojenia celej upínacej sústavy.

Pomocné prvky:
Pomocné prvky slúžia na uľahčenie montáže, respektívne demontáže upínacej zostavy. Sú to predovšetkým uťahovacie kľúče, skrutkovače, rukoväte a podobne. Predpokladom pre jednotlivé činnosti je výkres upínacej zostavy. Je možné pre tieto účely použiť prípadne i škice upnutí, resp. iné nosiče informácií podľa technického riešenia prenosu informácií. Jednotlivé činnosti je možné vykonávať buď v bezprostrednej blízkosti stroja, alebo v špecializovanom oddelení prevádzky, kde sa vytvárajú predpoklady pre mechanizáciu a účelnú organizáciu upínacích prác.

Oblasť použitia
Stavebnicové upínacie sústavy veľkosti 50 a 100 sú určené najmä pre číslicovo riadené obrábacie stroje, obrábacie centrá (vŕtacie, vyvrtávacie, frézovacie) integrované výrobné úseky, respektívne výrobné systémy. Sú vhodné pre obrábanie plochých a skriňových obrobkov, pri obrábaní s vodorovným alebo zvislým vretenom. Maximálne rozmery upínacích obrobkov pre veľkosť 50 - 500 x 500 x 500 mm. Maximálne rozmery upínacích obrobkov pre veľkosť 100 - 800 x 800 x 800 mm.

Organizácia práce
Nepopierateľné výhody stavebnicových sústav sa môžu zvýrazniť správnou organizáciou práce. Rôzne veľkosti výrobných dávok, frekvencia ich zaraďovania do výroby ovplyvňujú spôsob skladovania prvkov stavebnice, resp. ich skupín, prípadne celých upínacích zostáv. Vo všeobecnosti je účelný nasledovný postup prác:
  • vychystanie upínacieho súboru,
  • zostavenie upínacej zostavy (prípravku),
  • vlastné upnutie obrobku.
Predpokladom pre jednotlivé činnosti je výkres upínacej zostavy. Je možné pre tieto účely použiť prípadne i škice upnutí, resp. iné nosiče informácií podľa technického riešenia prenosu informácií. Jednotlivé činnosti je možné vykonávať buď v bezprostrednej blízkosti stroja, alebo v špecializovanom oddelení prevádzky, kde sa vytvárajú predpoklady pre mechanizáciu a účelnú organizáciu upínacích prác.

Ekonomický prínos
Ekonomický prínos, ktorý je závislý od rôznych faktorov celej prevádzky, respektívne závodu je potrebné vyčísliť pre konkrétne podmienky uživateľa. Technicko-ekonomické rozbory užívateľov ukazujú, že existujú možnosti úspor špeciálnych upínacích prípravkov až na 70%.
Značné úspory sa použitím stavebnicových sústav dosahujú prostredníctvom:
odbremenenia kapacity v konštrukcii prípravkov - kompletná výrobná dokumentácia špeciálneho prípravku sa nahrádza upínacím náčrtom a špecifikáciou používaných prvkov,
zníženia času nábehu výroby - namiesto komplexnej výroby prípravku je potrebné len v určitých prípadoch zaistiť výrobne niektoré špeciálne elementy, ináč celý prípravok je stále k dispozícii prostredníctvom prvkov stavebnicovej sústavy.
odbremenenia vlastnej výroby od náročnej a nákladovej výroby špeciálnych prípravkov,
vylúčenia nákladného, priestorovo náročného, niekedy i dlhotrvajúceho skladovania špeciálnych prípravkov.

Skladovanie a manipulácia
Upínacie sústavy sú zložené zväčša z prvkov, ktoré sú vyrobené vo zvýšenom stupni presnosti. Preto je nevyhnutné venovať pozornosť skladovaniu jednotlivých prvkov a manipulácii s nimi. Je potrebné zaistiť ochranu prvkov pred poškodením a proti nežiadúcej korózii. Doporučuje sa použitie vhodných konzervačných olejov, ktoré sa v prípade použitia dajú ľahko odstrániť.
Ku zdvíhaniu ťažkých prvkov sústavy i celých upínacích zostáv slúžia závesné oká, ktoré sú súčasťou skupiny pomocných prvkov. Závesné oká je možné naskrutkovať do príslušných závitov prvkov sústavy.

Súvisiace predpisy
Všetky prvky upínacích zostáv sú konštruované podľa príslušných noriem STN a bezpečnostných predpisov platných pre obrábacie stroje.

Upresnenie štruktúry stavebnicových sústav
Štandardná štruktúra stavebnicovej sústavy je definovaná zoznamom jej prvkov. Podľa konkrétnych podmienok nasadenia, daných hlavne charakterom súčiastkovej základne, reznými pomermi a organizáciou prevádzky pri obrábaní, je možné uvedený sortiment zúžiť, rozšíriť, respektívne doplniť o ďalšie progresívne prvky.
Predpokladom pre túto činnosť je spracovanie upínacích zostáv danej súčiastkovej základne užívateľa.

VUNAR, a.s. ponúka 3 veľkostné modely stavebnicovej upínacej sústavy, ktoré sa líšia v nižšie uvedených parametroch.

Stavebnicová upínacia sústava SUS-32
Šírka T - drážky ( mm) 14
Závitové otvory M12
Odchýlky tvaru a polohy východzích plôch IT 7
Uloženie pera vo východzej T-drážke H7/h6

Stavebnicová upínacia sústava SUS-50
Šírka T - drážky ( mm) 18
Závitové otvory M16
Odchýlky tvaru a polohy východzích plôch IT 7
Uloženie pera vo východzej T-drážke H7/h6

Stavebnicová upínacia sústava SUS-100
Šírka T - drážky ( mm) 22
Závitové otvory M20
Odchýlky tvaru a polohy východzích plôch IT 7
Uloženie pera vo východzej T-drážke H7/h6
aut01 aut01 aut02 aut03 aut04