slovenskýanglickýdeutsch
strojárske výrobky pre automobilový priemysel
nástroje pre vŕtanie, frézovanie, sústruženie
strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení
upínacie sústavy a systémy
tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére
metrologická činnost
strojový park
Metrologická činnost
Výkonná metrológia zabezpečuje systematickú starostlivosť o kontrolné, meracie a skúšobné zariadenia (ďalej KMSZ) a.s. a to od ich zabezpečenia, evidencie, prvotnej kalibrácie, rekalibrácie, označenia kalibračného stavu, údržby, opravy až po ich likvidáciu.

Ďalej zabezpečuje úradné overenie etalónov, externú kalibráciu a zároveň sleduje nadväznosť na štátne etalóny. V súčasnej dobe je laboratórium zamerané na kalibráciu podnikových pracovných meradiel dĺžky podľa úradne overených etalónov.

Ide o nasledovné meradlá dĺžky:
  • posuvné meradlá
  • strmeňové mikrometre
  • tanierkové mikrometre
  • mikrometrické hĺbkometre
  • mikrometrické odpichy
  • pasametre
  • mikropasametre
  • číselníkové odchýlkomery
Prístrojové vybavenie metrologického laboratória

Prehľad kontrolných, meracích a skúšobných zariadení (KMSZ) podľa jednotlivých veličín, vrátane ich rozsahov a presností:

Veličina KMSZ Rozsah Presnosť
dĺžka univerzálny dĺžkomer, ZEISS 0 - 450 mm 0,01 µm
jemný komparátor M OP 0,2/20, ZEISS 0 - 200 mm 0,01 µm
prístroj na meranie dĺžok ABBE P 01, ZEISS 0 - 100 mm 0,1 µm
prístroj na meranie číselníkových odchýlok 0 - 13 mm 0,1 µm
rovinný uhol optická deliaca hlava, ZEISS 0 - 360° 2 sek.
prístroj na kontrolu uholníkov 0 - 90° 1
koncidenčná vodováha,ZEISS 10 mm/m 0,01 mm/m
hodnotenie tvaru a plochy prístroj na meranie kruhovitosti, TALYROND73 O406 0,01µm
hodnotenie drsnosti povrchu prístroj na meranie drsnosti TALYSURF 5M-120 0,1 - 50 0,001 µm
prístroj na meranie drsnosti SURTRONIC 3P 0,1 - 99,99 0,01 µm


Pre kalibráciu pracovných meradiel dĺžky používame nasledovné etalóny:

1. Hlavný etalón organizácie 3. rádu
Názov: Sada koncových mierok (0,5 - 100)
Výrobca: ZEISS
Výrobné číslo: 44 813
Overenie: vykonali: Služby legálnej metrológie SR, Bratislava
Metóda skúšania: priame porovnávanie s etalónmi 2. rádu
 
 
2. Podnikový etalón organizácie 4. rádu
Názov: Sada koncových mierok (0,5 - 100)
Výrobca: ZEISS
Výrobné číslo: 314 88
Overenie: vykonali: Služby legálnej metrológie SR, Bratislava
Metóda skúšania: priame porovnávanie s etalónmi 2. rádu
aut01